Apie mus

VIZIJA:

Tradicinė ikimokyklinio ugdymo mokykla, teikianti kokybišką ugdymą, pagrįstą etnokultūros ir sveikos gyvensenos idėjomis.


MISIJA:

Padėti ikimokyklinio amžiaus vaikui tenkinti jo prigimtinius, tautinės kultūros, socialinius, pažintinius poreikius, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir pasirengti sėkmingam mokymosi startui.


FILOSOFIJA:

Humanistinis požiūris į vaiką – mūsų  siekių kertinis akmuo.


PRIORITETINĖS LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS KRYPTYS


1. Modernios aplinkos kūrimas ir gamtosauginio ugdymo plėtojimas.

2. Tradicijomis grindžiamų etnokultūrinių vertybių puoselėjimas.

3. Saugios ir sveikos aplinkos kūrimas.


TIKSLAI:

 • Užtikrinti kokybišką ir modernų ugdymą, diegiant inovatyvius ugdymo(si) metodus ir gamtosaugines idėjas.

 • Ugdyti asmenybę, gebančią gimtąja kalba perimti tautos kultūros paveldą.

 • Užtikrinti saugią ir sveiką, higienos normos reikalavimus atitinkančią ugdymo(si) aplinką.

 

UŽDAVINIAI:

 • Plėtoti modernią materialinę bazę, užtikrinančią efektyvų vaikų ugdymą.

 • Inicijuoti gamtosaugos pradmenų ugdymą, perteikiant gamtojautą kūrybinėje ir meninėje veiklose.

 • Skatinti vaikų kalbinę raišką, taikant aktyvius etninės kultūros ugdymo metodus.

 • Puoselėti etninės kultūros tradicijas šiuolaikinėje aplinkoje.

 • Įrengti sportinių žaidimų erdves įstaigos teritorijoje.

 • Organizuoti lauko teatrus, kūrybinių amatų dirbtuves, atsižvelgiant į vaikų poreikius, interesus ir polinkius.

 

ISTORIJA:

 

1970 metais Radviliškio mieste vaikučiams ir tėveliams duris atvėrė naujas 280 vietų bendro tipo lopšelis - darželis „Žvaigždutė“. Veikė 8 darželio ir 4 lopšelio grupės.   Lopšelis - darželis dirbo 6 dienas per savaitę. Dirbo 65 žmonės, iš jų - 30 pedagoginių darbuotojų.

1970 - 1985 metais darželiui vadovavo vedėja Stanislava Šidlauskienė.

1973 metais, dabartinėje „Meškučių“ grupėje buvo įkurta kūdikių grupė. Čia vaikai buvo ugdomi nuo 2 mėnesių iki 1metų.

Bėgo metai, keitėsi lopšelio - darželio išorė ir vidus.

1974 metais buvo pastatyta ir įrengta aktų salė, 1978 m. – baseinas.

1971 metais įkurtas moterų vokalinis ansamblis. Jam vadovavo mokytojas P.Gaubas. 1973 metais įkurtas dūdų orkestras, vadovas- P.Vedeckis.

Lopšelyje-darželyje daugiausia dėmesio buvo skiriama vaikų meninės ir sveikatos saugojimo kompetencijų lavinimui.

1986 - 2014 metais lopšeliui - darželiui vadovavo direktorė Irena Laužikienė.

1989 metais lopšelyje - darželyje pradėtas taikyti kūrybinis kompleksinis metodas, pasirinkta etnokultūrinė kryptis.

1990 metai – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metai. Švietimo sistemoje, taip pat ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme įvyko dideli pokyčiai.

1991-1992 metais pradėjo veikti dvi šeimyninės mišraus amžiaus grupės. Vaikai buvo ugdomi taikant Dekrolio ugdymo metodą. Dar po metų duris atvėrė logopedinis kabinetas.

2003 m. lopšelyje - darželyje buvo įsteigta viena priešmokyklinio ugdymo grupė „Ežiukai“, o po metų ir antroji - „Drugeliai“.

2005 metais sukurta naujoji ugdymo programa „Žvaigždutė“, atsižvelgiant į vaiko prigimtinius, taip pat etninius, socialinius poreikius.

2008-ųjų metų ekonominė šalies krizė palietė ir mūsų lopšelį - darželį, pakito darbuotojų etatinė struktūra.

Šiuo metu lopšelyje-darželyje veikia 12 grupių: 3 ankstyvojo amžiaus, 9 ikimokyklinio ugdymo grupės. Lopšelį - darželį lanko 254 vaikai.

Dirba 55 darbuotojai, iš jų 28 pedagogai. Yra trys salės, du modernūs logopediniai kabinetai, relaksacijos kambarys, mokytojų kambarys, veikia 1 prailgintos dienos režimo grupė.

1998-2006 metais lopšelio-darželio pedagogės dalyvavo Egmonto Petersono projekte „Ikimokyklinio ugdymo sistemos demokratizavimas“, mokėsi projektinio metodo ir komandinio darbo taikymo ugdymo procese.

2003 metais pedagogės tapo respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų .asociacijos „Sveikatos želmenėliai “projekto narėmis.

Nuo 2010 metų balandžio mėnesio pedagogės dalyvauja respublikiniame projekte „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose“.

Nuo 2000 metų pedagogai yra tarptautinės ankstyvosios prevencijos programos „Zipio draugai“ nariai.

Nuo 2014 metų pedagogės įstojo į „ Respublikinę ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros

pedagogų asociaciją(RIUKKA).

2015 metais lopšeliui - darželiui vadovauti pradėjo direktorė Regina Ivanauskaitė.

2015 metais pedagogai įsijungė ir dalyvauja respublikiniame ekologiškos kultūros projekte „Eko karta“, respublikiniame projekte „Mes rūšiuojam“, tarptautiniame projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą", Lietuvos futbolo federacijos ir masinio futbolo asociacijos ilgalaikės vaikų futbolo vystymo programos ,,Sugrąžinkime vaikus į stadionus" projekte ,,Futboliukas". Optimizuojant ugdymo procesą, įstaigoje pradėti įgyvendinti 8 projektai: „Kad žemelė neliūdėtų”, „Augame sveiki”, „Iš vaikystės takelio į olimpinį kelią”, „Ekologijos takeliu”, „Oi, žirge, žirgeli...”, „Tau, vaikeli, dovanoju gražią, skambią kalbą”, „Augame saugūs”, „Miklūs piršteliai”.

2016 metais pedagogai įsijungė į tarptautinius projektus: ,,Ikimokyklinio bei pradinio ugdymo modernizavimas ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, įdiegiant fizinio pajėgumo testavimo metodiką" ir  Erasmus+ KA2 ,,Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme".

2017 metais pedagogai įsijungė ir dalyvauja tarptautiniame projekte "Kubuš - gamtos mylėtojų klubas" ir respublikiniame prevenciniame projekte "Žaidimai moko".

2018 metais pedagogai įsijungė ir dalyvauja respublikiniame projekte "Sveikatiada".

2019 metais pedagogai įsijungė ir dalyvauja tarptautiniame Erasmus+KA2 projekte "Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose".

2020 metais pedagogai įsijungė ir dalyvauja respublikiniame projekte "Kūrybinė STEAM laboratorija".

 

TRADICIJOS:

 • Mykolinės.

 • Tėvų diena "Tėvai vaikams".

 • Sporto šventės ir olimpiados.

 • Gamtosauginės akcijos.

 • Adventiniai vakarojimai.

 • Šv. Kalėdų šventė.

 • Vasario 16-osios minėjimo šventė.

 • Užgavėnės.

 • Kaziuko mugė.

 • Kovo 11-osios minėjimo šventė.

 • Šv. Velykos.

 • Mamyčių diena.

 • Ugdytinių palydos į mokyklą.

 • Vaikų gynimo diena.
Sprendimas UAB "Tiki Max" www.tikimax.lt 8-422-50683