ĮSAKYMAS DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO PASKELBIMO RADVILIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVAIGŽDUTĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE „KIŠKUČIAI“ IR „LAPIUKAI“

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25
straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6
d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų
sąlygų“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 4.1 papunkčiu, atsižvelgdama į Radviliškio
lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktoriaus 2022 m. sausio 11 d. raštą Nr. S-04-(1.26) „Dėl
infekcijos plitimą ribojančio režimo taikymo“, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2022-01-11 raštą Nr. (6-21 16.1.17 Mr)2-
3304 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo“:

 • Į s a k a u Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo grupėse
  „Kiškučiai“ ir „Lapiukai“:
  1.1. nuo 2022 m. sausio 12 d. iki 2022 m. sausio 21 d. paskelbti infekcijų plitimą ribojantį
  režimą“;
  1.2. nutraukti ugdymo procesą šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytu laikotarpiu.
 • Į p a r e i g o j u Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorių:
  2.1. vykdyti visus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
  ministerijos Šiaulių departamento nurodymus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą
  mažinančių priemonių taikymo Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“;
  2.2. bendrauti ir bendradarbiauti su Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro
  darbuotojais, organizuojant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo valdymą;
  2.3. užtikrinti Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ patalpų valymą ir dezinfekciją,
  vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis
  dėl sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros įstaigų patalpų dezinfekcijos (kai
  galimas užteršimas SARS-CoV-2 virusu) bei Rekomendacijomis dėl aplinkos valymo ir
  dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 situacijai;
  2.4. paskelbti šį įsakymą įstaigos interneto svetainėje, informuoti vaikų tėvus (įtėvius,
  globėjus), kitus suinteresuotus asmenis.
  3 . N u r o d a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
  administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
  Administracijos direktorė Jolanta Margaitienė