Ugdymas

I. UGDYMO PROGRAMA

Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal lopšelio – darželio pedagogų parengtą ugdymo programą ,,Žvaigždutė“.
Ikimokyklinio ugdymo turinys sudarytas, atsižvelgiant į vaiko iki šešerių metų įgyjamų esminių nuostatų ir gebėjimų visumą bei jo ugdymosi pažangą, nusakančių 18 ugdymosi pasiekimų žingsnių augimą.
Geri vaiko ugdymosi pasiekimų žingsniai, laiduojantys sėkmingą vaiko asmenybės ugdymąsi:
fizinio aktyvumo ir kasdieninio gyvenimo įgūdžiai;
savivokos ir savigarbos, emocijų suvokimo ir raiškos, savireguliacijos ir kontrolės;
santykiai su suaugusiais ir bendraamžiais;
sakytinė ir rašytinė kalba;
aplinkos pažinimas;
skaičiavimas ir matavimas;
estetinis suvokimas ir meninė raiška;
iniciatyvumas ir atkaklumas;
tyrinėjimas;
problemų sprendimas;
kūrybiškumas;
mokėjimas mokytis.


II. PROGRAMOS, INTEGRUOJAMOS Į UGDYMO TURINĮ

“Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa” (Įgyvendinimo rekomendacijos ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui), patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494.
“Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa”, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. ISAK-179.
Etninio ugdymo gairės vaikams „Po tėviškės dangum“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ikimokyklinio ugdymo ekspertų komisijos, 1995.
Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai”.
„Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa”, patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Sveikatos ugdymo ir kūno kultūros ekspertų komisijos, 2003.

Fizinio ugdymo modulis-gairės „Kūno judesių raktai”, atnaujintas Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė” programos ugdymo turinio 2 skyrius „Vaikų ugdymosi pasiekimai ir ugdymo gairės” 2 dalis „Fizinis aktyvumas”, 2021.

Patirtinio ugdymo modulis-programa „Vaikystės džiaugsmai gamtos prieglobstyje kiekvienam vaikui”, atnaujintas Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė” programos turinys, 2021.