Mūsų istorija

Istorija ir tradicijos:

1970 metais Radviliškio mieste vaikučiams ir tėveliams duris atvėrė naujas 280 vietų bendro tipo lopšelis – darželis „Žvaigždutė“. Veikė 8 darželio ir 4 lopšelio grupės. Lopšelis – darželis dirbo 6 dienas per savaitę. Dirbo 65 žmonės, iš jų – 30 pedagoginių darbuotojų.
19701985 metais darželiui vadovavo vedėja Stanislava Šidlauskienė.
1973 metais, dabartinėje „Meškučių“ grupėje buvo įkurta kūdikių grupė. Čia vaikai buvo ugdomi nuo 2 mėnesių iki 1metų.
Bėgo metai, keitėsi lopšelio – darželio išorė ir vidus.
1974 metais buvo pastatyta ir įrengta aktų salė, 1978 m. – baseinas.
1971 metais įkurtas moterų vokalinis ansamblis. Jam vadovavo mokytojas P.Gaubas. 1973 metais įkurtas dūdų orkestras, vadovas- P.Vedeckis.
Lopšelyje-darželyje daugiausia dėmesio buvo skiriama vaikų meninės ir sveikatos saugojimo kompetencijų lavinimui.
19862014 metais lopšeliui – darželiui vadovavo direktorė Irena Laužikienė.
1989 metais lopšelyje – darželyje pradėtas taikyti kūrybinis kompleksinis metodas, pasirinkta etnokultūrinė kryptis.
1990 metai – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metai. Švietimo sistemoje, taip pat ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme įvyko dideli pokyčiai.
19911992 metais pradėjo veikti dvi šeimyninės mišraus amžiaus grupės. Vaikai buvo ugdomi taikant Dekrolio ugdymo metodą. Dar po metų duris atvėrė logopedinis kabinetas.
2003 m. lopšelyje – darželyje buvo įsteigta viena priešmokyklinio ugdymo grupė „Ežiukai“, o po metų ir antroji – „Drugeliai“.
2005 metais sukurta naujoji ugdymo programa „Žvaigždutė“, atsižvelgiant į vaiko prigimtinius, taip pat etninius, socialinius poreikius.
2008-ųjų metų ekonominė šalies krizė palietė ir mūsų lopšelį – darželį, pakito darbuotojų etatinė struktūra.
Šiuo metu lopšelyje-darželyje veikia 12 grupių: 3 ankstyvojo amžiaus, 9 ikimokyklinio ugdymo grupės. Lopšelį – darželį lanko 254 vaikai.
Dirba 55 darbuotojai, iš jų 28 pedagogai. Yra trys salės, du modernūs logopediniai kabinetai, relaksacijos kambarys, mokytojų kambarys, veikia 1 prailgintos dienos režimo grupė.
19982006 metais lopšelio-darželio pedagogės dalyvavo Egmonto Petersono projekte „Ikimokyklinio ugdymo sistemos demokratizavimas“, mokėsi projektinio metodo ir komandinio darbo taikymo ugdymo procese.
2003 metais pedagogės tapo respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų .asociacijos „Sveikatos želmenėliai “projekto narėmis.
Nuo 2010 metų balandžio mėnesio pedagogės dalyvauja respublikiniame projekte „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose“.
Nuo 2000 metų pedagogai yra tarptautinės ankstyvosios prevencijos programos „Zipio draugai“ nariai.
Nuo 2014 metų pedagogės įstojo į „ Respublikinę ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros
pedagogų asociaciją(RIUKKA).
2015 metais lopšeliui – darželiui vadovauti pradėjo direktorė Regina Ivanauskaitė.
2015 metais pedagogai įsijungė ir dalyvauja respublikiniame ekologiškos kultūros projekte „Eko karta“, respublikiniame projekte „Mes rūšiuojam“, tarptautiniame projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą”, Lietuvos futbolo federacijos ir masinio futbolo asociacijos ilgalaikės vaikų futbolo vystymo programos ,,Sugrąžinkime vaikus į stadionus” projekte ,,Futboliukas”. Optimizuojant ugdymo procesą, įstaigoje pradėti įgyvendinti 8 projektai: „Kad žemelė neliūdėtų”, „Augame sveiki”, „Iš vaikystės takelio į olimpinį kelią”, „Ekologijos takeliu”, „Oi, žirge, žirgeli…”, „Tau, vaikeli, dovanoju gražią, skambią kalbą”, „Augame saugūs”, „Miklūs piršteliai”.
2016 metais pedagogai įsijungė į tarptautinius projektus: ,,Ikimokyklinio bei pradinio ugdymo modernizavimas ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, įdiegiant fizinio pajėgumo testavimo metodiką” ir Erasmus+ KA2 ,,Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme”.
2017 metais pedagogai įsijungė ir dalyvauja tarptautiniame projekte „Kubuš – gamtos mylėtojų klubas” ir respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko”.
2018 metais pedagogai įsijungė ir dalyvauja respublikiniame projekte „Sveikatiada”.
2019 metais pedagogai įsijungė ir dalyvauja tarptautiniame Erasmus+KA2 projekte „Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose”.
2020 metais baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė” vaikų ugdymo grupių infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis” – renovuotos II aukštų patalpose esančios 8 darželio grupės. Pedagogai įsijungė ir dalyvauja respublikiniame projekte „Kūrybinė STEAM laboratorija”.
2021 metais atnaujintas įstaigos logotipas. Lopšeliui-darželiui „Žvaigždutė suteiktas „Aktyvios mokyklos” statusas. Pedagogai įsijungė ir dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte „Mokausi gamtoje ir iš gamtos per patirtinį ugdymą”. Įkurta dailės studija, etnografinė erdvė „Senelio sodyba”, patirtinio ugdymo vidaus edukacinės erdvės: „Pamatyk, pajudėk, perskaityk”, „Išmaniosios laiptinės” bei naujos lauko edukacinės erdvės patirtiniam vaikų ugdymui: „Krypčių rodyklės”, „Parodų kalnelis”, „Gudručio kiemelis”, „Smalsučio laboratorija”, „Eko atmintis”, „Vabzdžių viešbutis”, „Kaštonų alėja”, „Dviratukų stotelė”, „Saugaus eismo stotelė”, „Jau šviečia Kalėdos”.

2022 metais atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programos „Žvaigždutė“ 5 dalis „Ugdymo pasiekimai ir jų vertinimas“. Įgyvendintas tarptautinis eTwinning projektas „Mokausi gamtoje ir iš gamtos per patirtinį ugdymą“, visuomenės aplinkosauginis švietimo projektas „Mažais žingsneliais tvarumo ir ekologiškumo link“, įkurtas modernus „Žvaigždukų eksperimentinis sodas“. Įstaigos kieme renovuotas ir pilnai atnaujintas lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ sporto aikštynas, įrengtos lauko edukacinės erdvės: ,,Šaškių šalis“, ,,Medžių enciklopedija“ su vaikams nuskaitomais QR kodais, įkurtos paukščių stebėjimo stotelės,  dinamiška, moderni lauko ugdymo(si) aplinka „Baseinėlio lobyno atradimai“. Kieme įkurtos modernios daugiafunkcinės ugdymo(si) erdvės: „Drugelis“, „Metereologinė stotelė“, „Sraigių namelis“, „Lauko kambarėlis“. Įkurta įtraukianti vidaus STEAM edukacinė erdvė „Patirčių karalystė“.                                                                                                                                                                                               2023 metais įstaiga tapo respublikinės švietimo profesionalų „Ugdymo Meistrai” komandos dalimi ir vedė penkis „Ugdymo Meistrų” mokymus šalies pedagogams. Įstaigos pedagogai įsitraukė į respublikinę ilgalaikę programą „Besimokančių darželių tinklas 2023″, respublikinį sveikatingumo projektą „Sveikata visus metus“.  Įkurtos naujos lauko  edukacinės erdvės:  „Po kaštonais”; „STEAM laboratorija”, kupole; skaitmenizuota, gamtosauginė erdvė „Kur peri mūsų sparnuočiai”; moderni muzikinio lavinimo erdvė „Muzikos pasaulis”. Įstaigos vidaus erdvėje įkurta  STEAM tvarumo  idėjų ugdymo edukacinė erdvė  „Galvok ir rūšiuok”; meninė – kūrybinė edukacinė erdvė  „Pikaso molbertas” ir ramybės bei gerų pojūčių erdvė  „Sensorinis kmbarėlis”.                                                                                                                              

TRADICIJOS:

Mykolinės.
Tėvų diena „Tėvai vaikams”.
Sporto šventės ir olimpiados.
Gamtosauginės akcijos.
Adventiniai vakarojimai.
Šv. Kalėdų šventė.
Vasario 16-osios minėjimo šventė.
Užgavėnės.
Kaziuko mugė.
Kovo 11-osios minėjimo šventė.
Šv. Velykos.
Mamyčių diena.
Ugdytinių palydos į mokyklą.
Vaikų gynimo diena.