Teikiama pagalba

Socialinė pedagogė N. Barauskienė

Įvertina vaiko ir jo šeimos socialines problemas ir poreikius.

Planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese.

Atstovauja vaiko teisėms ugdymo įstaigoje ir už jos ribų.

Lankosi ugdomojoje ir papildomo ugdymo veikloje.

Bendradarbiauja su grupių pedagogais, specialistais, lopšelio-darželio administracija.

Inicijuoja ir organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

Tvarko ir yra atsakinga už vaikų maitinimo lengvatas ir nemokamą maitininimą.

Vadovauja Vaiko Gerovės komisijai.

Vadovauja būreliui „Mažieji tyrinėtojai“.

Logopedės: L. Pladė, I. Grišiūtė, O. Diržienė
Darbo laikas: I- V – 8.00-15.42

Nustato vaikų kalbos, kalbėjimo sutrikimus ir išsiaiškina jų pobūdį.

Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones, būdus, metodus ir, pagal poreikį, teikia rekomendacijas įstaigos Vaiko gerovės komisijai dėl vaiko specialiųjų poreikių įvertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
Teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimams šalinti.
Konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ugdytinių tėvams ir pedagogams.
Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.

Dalyvauja grupių bendruomenių būrelių bei projektinėse veiklose.

Organizuoja ir įgyvendina projektus:

„Vaiko kelias į gražią kalbą” (tarptautinis projektas), „Žaidimai moko” (respublikinis projektas).