METODINĖ DIENA ĮTRAUKIAJAM UGDYMUI „ŽVAIGŽDUTĖJE”

Sausio 11 dieną vyko Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė” pedagogų ir Radviliškio rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos metodinė diena „Pagalba kiekvieno vaiko sėkmei. Įtraukiojo ugdymo sunkumai ir iššūkiai darželyje”, skirta įtraukiajam ugdymui. Diskusijos metu buvo siekiama išsiaiškinti, kaip elgtis pedagogui iškilius sunkumams darbe su SUP turinčius vaikais, kaip pasirinkti efektyviausius metodus ir būdus darbe su vaikais ir jų tėvais kokybiško įtraukiojo ugdymo užtikrinimui. Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai apžvelgė specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymo(si) galimybes ir poreikius darželyje. „Žvaigždutės” mokytojos, pagalbos vaikui specialistės, mokytojų padėjėjos kartu su PPT specialistais aptarė, kaip elgtis pedagogui iškilius sunkumams darbe su elgesio-emocijų sutrikimų turinčius vaikais ir kaip įveikti įtraukiojo ugdymo sunkumus, kad užtikrintume sėkmingą, įvairiapusį vaiko ugdymo(si) darželyje.